Recenzenci artykułów, nadesłanych do numerów z lat 2017-2020:

prof. dr hab. Ignacy S. Fiut, prof. dr hab. Anna Lemańska, dr hab. Mariusz Wojewoda, dr hab. Bogna Choińska, dr hab. Ewa Nowak, dr Konrad Szocik, dr hab. Maciej Woźniczka, prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński, dr hab. Maria Gołębiewska, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Joanna Hańderek, dr Anna Lada, dr Tomasz Cyrol, dr hab. Grzegorz Francuz, dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. dr hab. Jacek Filek, dr hab. Tomasz Czakon, dr hab. Leszek Pyra, dr hab. Danuta ŚlęczekCzakon, dr Dorota Maj, dr hab. Maria Kostyszak, prof. dr hab. Piotr Skubała, dr hab. Arkadiusz Żychliński, dr Paul Neiman, dr Maciej Sosnowski, dr Radosław Strzelecki, dr hab. Wojciech Torzewski, dr Patryk Szaj, dr hab. Barbara Grabowska, dr hab. Hanna Mamzer,  dr hab. Karol Chrobak, prof. dr hab. Marta Kudelska, dr hab. Paweł Sajdek, dr Ewa Chudoba, dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. dr hab. Aldona Pobojewska, prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, dr hab. Piotr Balcerowicz, dr hab. Jacek Jaśtal, prof. dr hab. Paweł Łuków, dr hab. Mirosław Górecki, dr hab. Stanisław Łojek, dr Grace Whistler, prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, prof. George Heffernan, prof. dr hab. Wojciech Załuski, prof. dr hab. Jan Woleński, prof. Kimberly Baltzer-Jaray, dr hab. Rafał Wonicki, dr hab. Joanna Mysona Byrska, dr hab. Piotr Augustyniak, dr hab. Adam Sawicki, dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka, dr Magdalena Baran, dr Łukasz Białkowski, dr Elżbieta Kościńska, dr Ewa Chudoba, Katheleen Ratajczak, dr Justyna Czekajewska, prof. dr hab. Janusz Majcherek, dr Ewa Miszczak.

Recenzenci artykułów, nadesłanych do roczników z lat 2011-2016:

Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bogna Choińska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Krystyna Gąsiorek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maria Gołębiewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Krzysztof Hajder (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński)
Bernadetta Janusz (Uniwersytet Jagielloński)
Leszek Koczanowicz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski)
Elżbieta Kościńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski)
Janusz A. Majcherek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Ewa Miszczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Aldona Molesztak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Ewa Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki)
Tomasz Sahaj (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Antonina Sebesta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
Wojciech Wciórka (Uniwersytet Warszawski)
Szymon Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Zbigniew Zalewski (Uniwersytet Jagielloński)
Małgorzata Zawiła (Uniwersytet Jagielloński)
Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński)
Patrycja Zurzycka (Uniwersytet Jagielloński)
Arkadiusz Żychliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Statystyki recenzyjne

Dla rocznika za rok 2020 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) 25% nadesłanych tekstów.

Dla rocznika za rok 2019 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) 25% nadesłanych tekstów.

Dla rocznika za rok 2018 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) 20% nadesłanych tekstów.

Dla numerów za rok 2017 redakcja „Edukacji Etycznej” odrzuciła (na podstawie wyniku dwustronnie anonimowych recenzji) 38% nadesłanych tekstów.

Procedura Recenzyjna

Nadesłane  teksty są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma. Następnie powiadamiamy autora o wstępnej akceptacji tekstu do ewaluacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź o odmowie przyjęcia tekstu.

W kolejnym etapie, redaktorzy sprawdzają, czy tekst zawiera informacje, pozwalające na identyfikację autora podczas procesu recenzyjnego. Wszelkie informacje wskazujące na autorstwo tekstu są usuwane przed przesłaniem tekstu do anonimowej recenzji.

Redakcja dobiera  następnie dwóch recenzentów do ewaluacji tekstu. Recenzenci przystępują do oceny artykułu po warunkiem, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do tematyki badawczej rozpatrywanej w danym artykule bądź w stosunku do autora / autorów. „Edukacja Etyczna” nie przekazuje tekstów do recenzji osobom, będącym w relacji rodzinnej bądź zawodowej w stosunku do autora / autorów ewaluowanego tekstu. Redaktorzy „Edukacji Etycznej” dokładają starań, aby unikać  wybierania recenzentów o oczywistym potencjalnym konflikcie interesów, (przykładowo takich, którzy pracują w tej samej instytucji, co autorzy).

Zachęcamy również autorów nadsyłanych prac do dostarczania wraz z manuskryptem listy nazwisk osób, które w ich przekonaniu nie powinny być proszone o recenzję tekstu z powodu potencjalnego konfliktu interesów. W miarę możliwości autorzy powinni uzasadnić lub wyjaśnić charakter zgłoszonego konfliktu interesów.

Recenzenci „Edukacji Etycznej”, którym nadsyłamy teksty, proszeni są o ujawnienie redaktorom ewentualnych konfliktów  interesów, które mogłyby wpływać na ich opinię o pracy. Informujemy także recenzentów, że zabronione jest  wykorzystywanie wiedzy na temat ewaluowanej pracy przed jej publikacją.

Recenzenci „Edukacji Etycznej” stosują standardowy formularz recenzyjny, w którym wskazują, wraz z uzasadnieniem swoją decyzję co do publikacji tekstu. Recenzent może wskazać następujące opcje:

1. Przyjęcie tekstu bez zmian

2. Przyjęcie tekstu po wprowadzeniu niewielkich zmian

3. Przyjęcie tekstu po gruntownych zmianach

4. Artykuł nie spełnia wymogów artykułu  naukowego i powinien zostać odrzucony.

Na podstawie przekazanych przez recenzentów opinii redakcja czasopisma „Edukacja Etyczna” podejmuje decyzję co do dalszego losu artykułu. Artykuł, na podstawie wydanych opinii może zostać przekazany do dalszych prac redakcyjnych i publikacji, odesłany do gruntownej korekty zgodnie z uwagami recenzentów bądź odrzucony. W przypadku opinii rozbieżnych zawartych w nadesłanych recenzjach, redakcja czasopisma może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.

Autorzy recenzowanych tekstów otrzymują treść recenzji i ewentualne wskazówki recenzenta dotyczące korekt. Na wniosek autora tekstu możliwe jest przekazanie, poprzez redakcję „Edukacji Etycznej”, uwag/opinii/komentarzy/pytań recenzentowi artykułu, z zachowaniem anonimowości stron.