Etyczne implikacje katastrofy klimatyczno-środowiskowej

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych do nowego numeru czasopisma naukowego „Edukacja Etyczna” (2020), poświęconego etycznym implikacjom katastrofy klimatyczno-środowiskowej, a także wyzwaniom, jakie ekologiczno-klimatyczny kryzys stawia przed współczesną etyką.

Pytanie badawcze kolejnego numeru Edukacji Etycznej brzmi: „Co istotnego refleksja etyczna może nam powiedzieć w kwestii antropogenicznej dewastacji środowiska?”  Pytanie to będzie stanowiło punkt wyjścia do rozważań nad destrukcyjnym wpływem człowieka (Homo rapax) na biosferę, bioróżnorodność, status życia samego człowieka. Prowokuje ono również do dalszych dociekań w ramach bioetyki i etyki środowiskowej, posthumanizmu, ekologii głębokiej, teorii „deep adaptation”, ekofilozofii czy tradycyjnej antropologii filozoficznej.

Tematyka nadsyłanych prac może dotyczyć następujących pytań badawczych:

  • Jak w obliczu postępującej degradacji klimatyczno-ekologicznej rozumieć postawę człowieka wobec świata zwierząt pozaludzkich, roślin i całych ekosystemów?
  • Jak kształtują się relacje międzyludzkie w epoce antropocenu, szczególnie postawy wobec mieszkańców wyeksploatowanych regionów, o podwyższonym ryzyku występowania susz, upałów czy pożarów?
  • Czy można skutecznie realizować wartości „sprawiedliwości klimatyczno-środowiskowej” oraz „globalnej odpowiedzialności”, biorąc pod uwagę bierność polityków i naukowców z uwzględnieniem krytyki społecznych ruchów typu Youth for Climate, School Strike for Climate?
  • W jakim kierunku następują modyfikacje norm moralnych? Czy refleksja moralna faktycznie ewoluuje ku pogłębionemu szacunkowi dla życia i jego różnorodnych form (biotopy, ekosystemy, ginące gatunki zwierząt) ?

 

Teksty, przygotowane wedle naszych zaleceń dla autorów, prosimy przesyłać na adres redakcji (redakcja@edukacjaetyczna.pl) do końca kwietnia 2020 roku. 

Wszystkie teksty nadesłane do numeru poddane będą podwójnie anonimowej recenzji.

Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim oraz angielskim.